Opći uvjet nabave i prodaje tvrtke ALTPRO d.o.o.

I. UVOD
Molimo pažljivo pročitajte ove uvjete, jer defniraju naša i vaša prava i obveze u odnosu
na proizvode koje prodajemo. Smatrat će se da je kupac u potpunost upoznat sa
spomenutm uvjetma i odredbama, te se ist primjenjuju na ugovorni odnos kupca i
tvrtke ALTPRO d.o.o.


II. DEFINICIJA I TUMAČENJE UVJETA
U ovim uvjetma:
Tvrtka označava : ALTPRO d.o.o.
Kupac označava: kupca proizvoda koji su identfcirani na online obrascu, narudžbenici
ili drugom obrascu dostavljenom tvrtki ALTPRO d.o.o.
Viša sila označava: Vanjski događaj koji je nastao prije dospijeća obveze, a nije se mogao
predvidjet u vrijeme sklapanja ugovora, koji nit jedna od ugovornih stranaka nije je
mogla predvidjet, spriječit, otklonit nit izbjeći, te za koji nit jedna od ugovornih
stranaka nije odgovorna.
Prava intelektualnog vlasništva označava: Označava sva prava intelektualnog vlasništva
bilo gdje u svijetu, bilo registrirana ili neregistrirana, uključujući primjenu ili pravo na
primjenu th prava ( uključujući prava industrijskog vlasništva, autorska i srodna prava,
moralna prava, prava na baze podataka, povjerljive informacije, poslovne tajne, knowhow,
žigove, nazive tvrtki, trgovačka imena, nazive domena, oznake usluga, prijenos
prava, zašttu od nelojalnog tržišnog natjecanja, patente, modele korisnost i upotrebe,
sofware, topografje integriranih sklopova i prava industrijskog dizajna dizajnu);
Proizvodi označavaju : proizvode koji jesu ili će bit kupljeni od strane Kupca po ovim
uvjetma.
Uvjet označavaju: ove uvjete prodaje i nabave.
Položaj označava : mjesto ugradnje proizvoda.


III. OPĆENITO
1. Uvjet se mogu primijenit na sve isporuke, usluge i ponude tvrtke. Ovi uvjet
prevladavaju nad bilo kojim uvjetma i odredbama narudžbi Kupca na koje Tvrtka nije
dala izričit pisani pristanak mjeri ili nad proturječnim uvjetma.
2. Svaki ugovor ili pravno obvezujuća izjava svake strane mora bit u pisanom obliku da
bi bila valjana.
3. Ugovor među strankama smatra se sklopljenim u trenutku kad Tvrtka izrazi svoj
pristanak/prihvat pisanim putem. U slučaju sporazuma o distribuciji, ist se smatra
zaključenim kada ga stranke potpišu.
4. Primjena Općih odredbi i uvjeta poslovanja Kupca ovime odbacuje, sve eventualne
pogreške sadržane u prodajnim prospektma, cjenicima ili drugoj dokumentaciji
mogu bit ispravljene od strane Tvrtke, isključujući bilo kakvu odgovornost za štetu
koja proizlazi iz takvih grešaka.


IV. PONUDE I NARUDŽBE
1. Sve narudžbe za proizvode od strane Kupca moraju bit podnesene putem e-mail
adrese ( sales@altpro.hr), faxom: (0038513666078) ili preporučenom poštom
poslanom u sjedište Tvrtke.
2. Sve narudžbe za proizvode od strane Kupca moraju bit prihvaćene od strane tvrtke.
Nijedna narudžba neće se smatrat prihvaćenom ako ovlašteni predstavnik Tvrtke
nije potvrdio pristanak/prihvat u pisanom obliku ili e-mailom, faxom ili
preporučenom poštom s potvrdom primitka upućenom u sjedište Kupca, koristeći
kontakt podatke koje je Kupac dao na raspolaganje Tvrtki.
3. Tvrtka može odbit bilo koju narudžbu Kupca ako su zalihe Proizvoda nedovoljne i
sprječavaju Tvrtku da ispuni takvu narudžbu.
4. Tvrtka nije vezana nikakvim uvjetma poslovanja priloženim uz Kupčevu narudžbu te
se Kupac slaže da su ist isključeni, osim ako su ovlašteni predstavnici Tvrtke izričito
pristali na primjenu th uvjeta poslovanja.
5. Crteži, ilustracije, dimenzije, težina i ostale specifkacije proizvoda obvezujuće su
samo ako je izričito dogovoreno u pisanom obliku.
Crteži i dokument koji imaju kao prilog određenu izjavu služe samo za osobnu
uporabu primatelja, te ne smiju bit umnožavani nit dostupni trećim osobama bez
izričitog pristanka Tvrtke.
6. Cijene na cjeniku Tvrtke se mogu mijenjat u bilo koje vrijeme bez prethodne najave
ako ekonomske prilike to zahtjevaju. Cijene koje se primjenjuju navode se u potvrdi
narudžbe, a podliježu PDV-u (porezu na dodanu vrijednost) po trenutno važećoj
stopi. Dodatne robe i usluge fakturiraju se zasebno.
7. Ponude koje sadrže očite pogreške u sadržaju, pisanju, izračunu ili pravopisu ne
obvezuju Tvrtku, te iz isth ne proizlaze nikakvi zahtjevi/ne daju pravo na zahtjeve
glede učinka/izvedbe ili štete.
8. Kupac odgovara Tvrtki za točnost podataka u svakoj narudžbi (uključujući primjenjive
specifkacije).


V. CRTEŽI,TEHNIČKA DOKUMENTACIJA I ALATI
1. Ako stranke ne dogovore drukčije, podaci sadržani u brošurama, katalozima i na
Internetu nisu obvezujući/nemaju pravni učinak. Podaci sadržani u tehničkim
dokumentma obvezuju samo u mjeri u kojoj Tvrtka na to izričito pristane.
2. Svaka stranka Ugovora zadržava sva prava na tehničke dokumente dostavljene
drugoj stranci. Stranka koja prima takve dokumente priznaje ta prava i neće ih učinit
dostupnim bilo kojoj trećoj osobi, bilo u cijelost ili djelomično, nit ih koristt za
druge svrhe osim onih za koje su predani bez prethodnog pisanog pristanka druge
stranke.
3. Ako je Kupac Tvrtki dostavio bilo koju izvedbu ili specifkaciju radi proizvodnje ili
narudžbe, tada jamči da korištenje takvih izvedbi ili specifkacija od strane Tvrtke ne
vrijeđa prava trećih osoba, te će zaštititi/osigurat Tvrtku od svih zahtjeva i
radnji/postupaka koji proizlaze iz korištenja th izvedbi ili specifkacija.
4. Alat i alat za oblikovanje svake vrste ostaju u vlasništvu Tvrtke, osim onih koje je
pribavio Kupac.


VI. PROPISI NA SNAZI U ZEMLJI ODREDIŠTA I SIGURNOSNI UREĐAJI
1. Kupac treba, prije ili u vrijeme slanja narudžbe, Tvrtku upoznat sa standardima i
propisima koji se primjenjuju na izvršenje Proizvoda i usluga i na njegove djelatnost.
2. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, proizvodi i usluge moraju se izvršit po
standardima i propisima mjesta poslovanja Kupca, s kojima je Tvrtka prethodno
upoznata u skladu s prethodnim člankom.


VII. CIJENE
1. Cijene su izražene u kunama i eurima, te ne obuhvaćaju pakiranje, slanje, vozarinu
kao i PDV po zakonima koji su na snazi na dan fakturiranja, a koje će snosit Kupac.
2. Cijene ne obuhvaćaju poreze, carinske i slične troškove koji mogu nastat unutar ili
izvan granica Republike Hrvatske kao rezultat sklapanja i izvršenja ugovora. U slučaju
da se Tvrtku teret za takve troškove ima pravo od Kupca potraživat iste.
3. Ako nakon sklapanja Ugovora nastupi značajno povećanje ili smanjenje troškova koje
nije bilo predvidivo, bez utjecaja Tvrtke, a osobito zbog tarifnih dogovora ili promjena
cijena materijala, Tvrtka zadržava pravo na razmjernu promjenu cijena. Na zahtjev
Kupca Tvrtka će o navedenom podnijet dokaze. Ako uvećana cijena premašuje
ugovorenu cijenu za 20% ili više, Korisnik ima pravo povući se iz Ugovora. Radi
ostvarenja toga prava Kupac je obvezan bez odgode izjavit da se povlači iz Ugovora.


VIII. PLAĆANJA
1. Sve fakture izdane od strane Tvrtke Kupac treba platt prema uvjetma navedenim u
ponudi i fakturi, osim ako Tvrtka i Kupac u pisanom obliku ne dogovore drugačije. U
slučaju zakašnjenja s plaćanjem Tvrtka može za nepodmireni iznos naplatt zateznu
kamatu po stopi propisanoj zakonima Republike Hrvatske koja teče od datuma
dospijeća obveze do datuma plaćanja. Osim svih drugih prava koja Tvrtka ima u
slučaju zakašnjenja s plaćanjem fakture, Tvrtka ima pravo naplatt Kupcu posebnu
naknadu propisanu zakonom Republike Hrvatske važećim u vrijeme izvršenja
naplate.
2. Ako je bilo koji iznos fakture osporen, Kupac će obavijestt Tvrtku o pravnim
temeljima osporavanja u roku od sedam dana od dana dostave Proizvoda i platt
Tvrtki vrijednost fakture u skladu s uvjetma plaćanja. Nakon postgnute nagodbe,
bilo koji osporeni a nepodmireni iznos može se platt u roku 30 dana.
3. Tvrtka zadržava pravo povećanja ugovorene cijene u slučaju da Kupac zatraži
promjenu ugovorenog posla. Ako se Kupac ne slaže s troškovima tražene promjene,
rad se nastavlja kako je dogovoreno u početnom ugovoru/početno ugovoreno.


IX. OTKAZIVANJE
S obzirom na narav robe i usluga, bilo koju narudžbu - jednom potvrđenu od strane
Tvrtke - nije moguće otkazat. Otkazivanje narudžbe od strane Kupca prihvatt će se
samo pod uvjetom da se dotada nastali troškovi, uključujući sva potraživanja od strane
Tvrtkinih podizvođača zbog pokrića nastalih troškova, troškova rada ili otkazivanja,
odmah nadoknade Tvrtki. Osim toga, Tvrtka može zatražit isplatu troškova nastalih kao
posljedica izgubljene dobit.


X. ISPORUKA I UGRADNJA
1. Ako u pisanom obliku nije dogovoreno drukčije, Proizvodi će bit dostavljeni EXW (Ex
Works - Incoterms 2010).
2. Dopuštena je djelomična isporuka / izvedba naručenih Proizvoda. U slučaju da
Proizvodi trebaju bit isporučeni / izvedeni u obrocima na temelju sporazuma
stranaka, svaka isporuka / izvedba predstavlja zaseban ugovor, a ako Tvrtka ne
isporuči/izvede jedan ili više obroka u skladu s ovim Uvjetma ili zahtjevom Kupca koji
se odnosi na jedan ili više obroka, Kupac nije ovlašten smatrat Ugovor u cjelini
neispunjenim.
3. Kada u vezi s isporukom/izvedbom Proizvoda Tvrtka treba izvest radove na licu
mjesta, Kupac će o vlasttom trošku poduzet sve potrebne mjere za pripremu mjesta
i osigurat da je mjesto pogodno i spremno za početak radova. Kupac je odgovoran
za sva pitanja vezana uz mjesto i pribavit će Tvrtki radnike, informacije, postrojenja,
opremu i sve druge materijale i alate koji su Tvrtki potrebni za isporuku/izvedbu
Proizvoda, informacije koje se odnose na mjesto i sve pomoćne usluge koje Tvrtka
zahtjeva, a služe u svrhu isporuku/izvedbu Proizvoda.
4. Kupac je dužan osigurat Tvrtki i njezinom kooperantu osoblje za pomoć u dobivanju
viza, dozvola za boravak i rad u onoj mjeri kojoj je to potrebno za izvođenje radova
na mjestu, kao i u vezi svih dozvola potrebnih za napuštanje zemlje.
5. Kada kupac zahtjeva preuzimanje/prihvat proizvoda
5.1 Kupac će izvršit test Factory Acceptance – FAT (tvorničko preuzimanje) u
roku od dva tjedna od datuma primitka izjave Tvrtke da su proizvodi
spremni za prihvaćanje. Nakon obavljanja FAT-a, Kupac može u roku 2
tjedna izjavit da prihvaća Proizvode. FAT će bit izvršen u Tvrtki, a ostali
uvjet će se dogovorit zasebno.
5.2 Smatrat će se da je Kupac prihvato proizvode :
Ako ih upotrebljava za komercijalne svrhe ili druge svrhe koje ne
predstavljaju testranje
Ako ne odgovori na izjavu Tvrtke o spremnost za prihvaćanje u roku od 2
tjedna nakon što je izjava dana
Ako u roku 2 tjedna od obavljanja FAT ne prihvat Proizvode, bez davanja
pismenih razloga ili posebnih pojedinost odbijanja
5.3 Kupac nema pravo uskratt prihvat Proizvoda za: (a) nedostatke koji bitno
ne utječu na uporabu proizvoda; (b)nedostatke manjih odstupanja koji
bitno ne utječu na funkcioniranje proizvoda; (c)neispravnu ugradnju ili
montažu koju nije provela Tvrtka; ili (d) razloge na koje Tvrtka ne može
utjecat
5.4 Kupac snosi sve troškove i izdatke koji se odnose na inspekciju i/ili prihvat
Proizvoda
5.5 Rok dostave/isporuke/spremnost Tvrtke može bit produljen na temelju
odluke Tvrtke uz pisanu obavijest Kupcu, za razdoblja koja predstavljaju
razumno kašnjenje koje će/može bit ili je bilo uzrokovano nekim od
sljedećih događaja :
5.5.1 Višom silom, navedeno u stavki 2.
5.5.2 Odgodom Ugovora
5.5.3 Kršenjem ugovora od strane Kupca
5.5.4 drugim okolnostma u kojima je Tvrtka zakonom ovlaštena na
produljenje roka
6. Ako Kupac ne zahtjeva da se obavi prihvaćanje proizvoda smatrat će se da je Kupac
prihvato Proizvode nakon podnošenja Narudžbe.
7. Tvrtka neće bit odgovorna za bilo koja kašnjenja zbog djelovanja ili propusta Kupca
(uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo kakvo nepoštvanje ili neispunjenje
obveza iz Ugovora od strane Kupca). U tom slučaju, Tvrtka je ovlaštena potraživat
povećanje troškova nastalih Tvrtki kao posljedica nepoštvanja ili neispunjenja
obveza iz Ugovora od strane Kupca.
8. Tvrtka će nadoknadit štetu za bilo koje Proizvode ili njihove dijelove koji su pogrešno
dostavljeni/izvedeni ili pribavljeni u prevelikoj količini.
9. Ako Kupac ne poštuje datum dostave, dužan je platt Tvrtki troškove skladištenja u
iznosu 0,5% cijene (maksimalno 5%) kupljene robe mjesečno, počevši mjesec dana
nakon obavijest o spremnost za dostavu/isporuku. Ugovorne strane imaju pravo
utvrdit i zahtjevat da su troškovi skladištenja bili niži ili viši. Tvrtka zadržava sve
daljnje zahtjeve i prava koja su dostupna.
10. Ako Kupac skrivljeno prekrši druge dužnost suradnje, Tvrtka je ovlaštena tražit
naknadu tme pretrpljene štete, uključujući bilo koje dodatne troškove. Tvrtka
zadržava sve daljnje zahtjeve i prava koja su dostupna.


XI. VLASNIŠTVO I RIZIK
1. Ako stranke nisu u pisanom obliku ugovorile drugačije, rizik oštećenja ili gubitka
Proizvoda prelazi na Kupca, u skladu s ugovorenim Incoterms paritetom.
2. Usprkos isporuci i prijelazu rizika glede proizvoda, kao i bilo kojoj odredbi ovih
Uvjeta, vlasništvo Proizvoda ne prelazi na Kupca sve dok Tvrtka ne primi isplatu pune
cijene Proizvoda u odobrenim sredstvima, kao i svih drugih dobara za koje je
dogovorena prodaja Kupcu od strane Tvrtke, a za koja je cijena dospjela na plaćanje.
3. Do trenutka prijelaza vlasništva Proizvoda na Kupca, a nakon dospijeća plaćanja,
Tvrtka ima pravo u bilo koje vrijeme zahtjevat da Kupac Tvrtki isporuči Proizvode, a
ako Kupac bez odgode ne udovolji zahtjevu, ima pravo ući u prostorije Kupca ili treće
osobe (s kojom Kupac namjerava uspostavit suradnju) u kojima su Proizvodi
uskladišteni i vratt posjed Proizvoda. Do prelaska vlasništva Proizvoda na Kupca u
skladu s prethodnom odredbom, Proizvodi ne smiju bit založeni, dani kao osiguranje
ili prodani od strane Kupca, te je Kupac dužan čuvat Proizvode u svojim prostorijama
odvojeno od vlastth ili dobara trećih osoba, na način kojim ih je lako raspoznat od
Tvrtkinih proizvoda.
4. Kupac će Tvrtki nadoknadit sve troškove vraćanja Proizvoda nastale zbog kršenja
uvjeta prethodnog članka od strane Kupca.


XII. PREGLED I PREUZIMANJE PROIZVODA I USLUGA
1. Prema vlasttoj praksi, Tvrtka će izvršit pregled svojih proizvoda prije otpreme. Ako
Kupac zahtjeva dodatno testranje izvan uobičajenih postupaka Tvrtke radi kontrole
kvalitete Proizvoda, taj zahtjev treba bit posebno dogovoren i plaćen od strane
Kupca.
2. Kupac treba izvršit pregled Proizvoda i usluga, uključujući polovične Proizvode i
usluge u razumnom roku od prijelaza rizika na prema ugovorenom Incoterms
paritetu, te odmah obavijestt Tvrtku o bilo kojim nedostacima u pisanom obliku.
Ako Kupac ne obavijest Tvrtku o vidljivim nedostacima u roku 7 dana nakon dostave,
Proizvodi i usluge, uključujući polovične Proizvode i usluge smatrat će se preuzetma i
prihvaćenima od strane Kupca.
3. Tijekom 6 mjeseci nakon preuzimanja Proizvoda o bilo kojem zahtjevu prema Tvrtki
koji se temelji na skrivenom nedostatku Proizvoda (bez obzira na to je li dostava
odbijena od strane Kupca i je li nedostatak bio vidljiv pri uobičajenom pregledu)
Tvrtka treba bit obaviještena odmah nakon otkrića navodnog nedostatka. U
obavijest o nedostatku, Kupac treba detaljno opisat nedostatak i pozvat Tvrtku da
pregleda Proizvod.
4. Nakon što je Tvrtka obaviještena o nedostacima Proizvoda, dužna je što prije moguće
uklonit iste, a Kupac je dužan osigurat pomoć i suradnju kako bi Tvrtki omogućio
uklanjanje nedostataka. Nakon uklanjanja nedostataka, pregled pri preuzimanju se
može napravit na zahtjev Tvrtke ili Kupca. Nakon prihvaćanja, ili nakon što se
Proizvodi i usluge smatraju prihvaćenim, Kupac nije ovlašten odbit Proizvode i
usluge koje nisu u skladu s Ugovorom.

XIII. JAMSTVA
1. Tvrtka jamči da će izvršit tražene poslove s prosječnom/uobičajenom/razumnom
pažnjom i vještnom, da će Proizvod u trenutku dostave (prijenosa rizika) bit u skladu
sa svojim specifkacijama, te da će bit ispravan i ispravno funkcionirat prilikom
uobičajene upotrebe u razdoblju od 24 mjeseca (jamstveni rok) od datuma dostave
(prijelaza rizika) Proizvoda, osim ako stranke u pisanom obliku nisu dogovorile drugi
rok. U slučaju da datum dostave premašuje ugovoreni datum dostave za mjesec
dana, a Kupac je obaviješten da je Proizvod spreman za dostavu, smatra se da je
jamstveni rok počeo teći prvog mjeseca nakon obavijest da su Proizvodi spremni za
dostavu.
2. Ako je Proizvod tjekom jamstvenog roka popravljan ili zamijenjen, u slučaju zamjene
ili bitnog popravka jamstveni rok teče iznova (24 mjeseca) od zamjene Proizvoda. U
slučaju manjih popravaka, jamstveni rok se produžuje za vrijeme za koje je Proizvod
bio na popravku.
3. Tvrtka neće bit odgovorna prema Članku 1 i Članku 2 u slučaju ;
3.1.1 nedostatka uzrokovanog crtežom, dizajnom ili specifkacijom koji je
pribavio Kupac
3.1.2 bilo kakvih nedostataka koji proizlaze iz redovite uporabe i trošenja,
namjernog oštećenja, nepažnje, izvanrednih uvjeta rada,
nepoštvanja uputa Tvrtke (usmenih ili pismenih), pogrešne
uporabe, izmjene ili popravka bez odobrenja Tvrtke, nepravilnog ili
neprikladnog održavanja od strane Kupca
3.1.3 manjih devijacija crteža, dizajna ili specifkacija pribavljenih od
strane Tvrtke, koji u bitno ne utječu na redovitu uporabu Proizvoda.
3.1.4 Ako su proizvodi upotrebljavani na način, pod okolnostma ili za
svrhu koju Tvrtka nije mogla predvidjet nit joj je bila poznata prije
sklapanja Ugovora
3.1.5 ako ukupna cijena Proizvoda nije plaćena po dospijeću (u tom
slučaju jamstveni rok nastavlja teći, no nije moguće zahtjevat
prava iz jamstva)
3.1.6 ako Kupac dopust trećim osobama koje nisu ovlašteni zastupnici
Tvrtke da obave zamjenu dijelova, poslove održavanja ili popravke
Proizvoda.
4. Osim jamstva navedenih u članku 1., sva su druga jamstva i uvjet sadržani u statutu
ili zakonu isključena su u najširem opsegu dopuštenom zakonom. Tvrtka se izričito
odriče sadržanih jamstava o prodaji i prikladnost za određenu svrhu.
5. U slučaju bilo kojeg valjanog zahtjeva glede bilo kojeg Proizvoda utemeljenog na
neispravnost proizvoda, a koji je Tvrtki postavljen tjekom jamstvenog roka u skladu
s ovim Uvjetma, Tvrtka je dužna po vlasttom izboru besplatno izvršit popravak ili
zamijenit Proizvod (ili njegov dio), ili Kupcu isplatt cijenu neispravnih Proizvoda (ili
razmjerni dio cijene).
6. Pogodnost iz jamstva primjenjuju se samo na Kupca.

XIV. PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA
Kupac je suglasan da:
1. su svi zašttni znakovi, autorska prava i ostala prava intelektualnog vlasništva
(„intelektualno vlasništvo“) utjelovljena ili povezani s Proizvodima i povezanom
dokumentacijom, dijelovima ili sofverom isključivo vlasništvo Tvrtke ili njezinog
dobavljača.
2. Intelektualno vlasništvo Tvrtke ili njezinih dobavljača Kupac može koristt jedino uz
pristanak Tvrtke ili njezinih dobavljača tjekom trajanja relevantnog ugovora, te se
pristankom odobrava korištenje isključivo u svrhe navedene u pristanku. Svako
licenciranje prava intelektualnog vlasništva u bilo kojem sofveru Proizvoda dana
Korisniku prestaje odmah po isteku ili otkazu relevantnog ugovora o licenciji koji
uređuje njihovo korištenje.
3. Kupac ne smije tjekom trajanja ili nakon isteka ili otkaza ugovora o licenciji, bez
prethodnog pisanog pristanka Tvrtke ili njezinih dobavljača, registrirat ili koristt bilo
koji zašttni znak, trgovački naziv, naziv domene, stl trgovanja ili komercijalnu
oznaku ili dizajn koji koriste Tvrtka ili njezini dobavljači u vezi s proizvodima.
4. će Tvrtku obeštett/zašttt/osigurat od svih odgovornost, šteta, troškova, izdataka
koje Tvrtka može pretrpjet ili koji mogu nastat kao rezultat rada izvršenog u skladu
sa specifkacijama Kupca ili kao rezultat kombinacije i korištenja Proizvoda s drugom
opremom, dijelovima ili sofverom koji nije pribavljen od strane Tvrtke, a koji dovodi
do kršenja intelektualnog vlasništva trećih osoba.

XV. MJERODAVNO PRAVO
Ovi Uvjet podliježu i tumače se u skladu sa zakonima Republike Hrvatske, te se stranke
njima podvrgavaju isključivoj nadležnost hrvatskih sudova.

XVI. DJELOMIČNA NIŠTETNOST
Ako se bilo koja odredba ovih Uvjeta oglasi ništetnom ili poništ, ili bude smatrana
nezakonitom ili nepovredivom, takva ništetna, nevaljana ili neprovediva odredba će
ovisno o slučaju bit zamijenjena drugom odredbom od strane Tvrtke i kao takva neće
utjecat na valjanost Uvjeta u cijelost.


Ovi Uvjet vrijede od 01.01.2017.